PROFIL

ES&A spol. s r.o. je súkromná špecializovaná obchodná a inžinierská firma, zameraná na komplexné dodávky a riešenia "na klúč" v oblasti automatizácie technologických procesov. Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca na domácich aj zahraničných trhoch.
Od založenia v roku 1993 sme zmluvným odbytovým partnerom a systémovým integrátorom firmy   , divízie A&D (automatizácia a pohony).
Patríme medzi zakladajúcich členov združenia      na Slovensku.


 Vízia   ¦   Misia   ¦    Stategické ciele   ¦   Firemná politika   ¦   Firemná kultúra 


Profil spoločnosti

Vízia
Získanie a udržanie si postavenia spoľahlivého, dôveryhodného a žiadaného partnera, schopného plniť najnáročnejšie požiadavky v oblasti automatizácie technologických procesov je naším dlhodobým cieľom.


Misia
Poskytovaním kvalitných a komplexných inžinierskych a dodávateľských služieb pomocou modernej techniky a technológie napomáhať naším partnerom na ich ceste za úspechom je naším poslaním.


Strategické ciele
Spokojnosť zákazníkov - poskytovať služby, ktorých úroveň a profesionalita je v súlade so svetovými štandardami.
Prosperita firmy - efektívnym využitím zdrojov, profesionálnym prístupom, kvalitným manažmentom a účinnou stratégiou garantovať prosperitu pracovníkov firmy a prispieť k prosperite obchodných partnerov.
Riadenie kvality - zapojiť všetky zložky firmy a všetkých pracovníkov do procesu zabezpečenia a zvyšovania kvality služieb.
Úspešnosť - našou snahou je pomôcť k úspechu našim partnerom, pretože ich úspech je aj naším úspechom a cez úspech vedie cesta k prosperite.


Firemná politika
Naše poslanie chceme plniť dosiahnutím strategických cieľov, preto neustále :
- zlepšujeme vnútornú organizáciu firmy a jej riadení
- investujeme do vzdelania, odborného rastu, technického vybavenia a motivácie našich zamestnancov
- uplatňujeme najnovšie poznatky z oblasti vedy, techniky a manažmentu
- zisťujeme, analyzujeme a snažíme sa naplniť požiadavky našich zákazníkov k ich úplnej spokojnosti
- ctíme si zákony našej  krajiny  a svojou  prácou  prispievame  k jej rozvoju  a  k ochrane životného
- prostredia.

Firemná kultúra
Firemnú kultúru staviame na týchto princípoch a hodnotách :
- serióznosť - spravodlivosť a poctivosť, vzájomná úcta a dôvera sú pre nás dôležité mravné hodnoty
- partnerstvo - korektné medziľudské a obchodné vzťahy, vzájomná rovnocennosť a rešpektovanie
- odlišných názorov
- profesionalita - tímová práca, odborný rast, poctivý prístup k práci
návrat